Instytut Agroenergetyki zrealizował ogólnopolski projekt badawczy pn. „Gminny Monitor Odnawialnych Źródeł Energii”, którego celem było stworzenie bazy informacji o realizowanych w Polsce inwestycjach z zakresu OZE.