16 listopada Prezes Urzędu Regulacji Energetyki cofnął spółce Ideon koncesję na obrót energią elektryczną.