Przepisy ustawy o odnawialnych źródłach energii ograniczą od początku przyszłego roku wsparcie dla instalacji współspalania, pisze „Rzeczpospolita” i zwraca uwagę że może to doprowadzić do ograniczenia produkcji z tego typu źródeł.