Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury i rozwoju. W nowelizacji doprecyzowano między innymi przepisy odnośnie lokalizacji obiektów wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii.