Spół­ki wę­glo­we za­in­we­stu­ją w su­mie ok. 4 mld zł w blo­ki ener­ge­tycz­ne o łącz­nej mo­cy po­nad 1200 MW, sza­cu­je „Rzeczpospolita”.